Urzędnicy pod lupą

Znane są już wyniki kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Urzędzie Gminy Leśniowice. Protokół pokontrolny liczy kilkanaście stron, a najważniejsze nieprawidłowości dotyczą Gminnego Zakładu Komunalnego w Leśniowicach. Mieszkańcy wypominają urzędnikom, że nie zamieszczają wyników kontroli na stronie internetowej urzędu.

Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Urzędzie Gminy Leśniowice trwała w maju i czerwcu br. Inspektorzy wzięli pod lupę finanse gminy. Protokół pokontrolny RIO, w którym wymieniono nieprawidłowości liczy kilkanaście stron. Wśród nich jest kwestia powierzenia w 2011 r. pełnienia obowiązków kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Leśniowicach pracownikowi Urzędu Gminy Leśniowice, Edwardowi Szkałubie. Inspektorzy zwrócili uwagę, że to niezgodne z prawem. Argumentowali, że powierzenia urzędnikowi wykonywania innej pracy niż określona w zawartej z nim umowie o pracę, dokonywać można na okres do 3 miesięcy w roku kalendarzowym. Uchybieniem było też prowadzenie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśniowicach oraz Urząd Gminy Leśniowice ksiąg rachunkowych zakładu komunalnego, mimo że Rada Gminy Leśniowice nie podjęła stosownej uchwały w tej sprawie. Ostatecznie RIO nakazało zatrudnienie kierownika zakładu komunalnego. Pozostałe nieprawidłowości to m.in.: prowadzenie ewidencji w zakresie gruntów rolnych przy użyciu programu komputerowego niespełniającego wymogów ustawy o rachunkowości czy nieujęcie na koncie rozrachunkowym naliczenia ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych. RIO zwróciło też uwagę na nieterminowe przyznanie i wypłacenie nagrody jubileuszowej, nieprawidłowości w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz rolnym, a także w kwestii zamówień publicznych. Protokół pokontrolny RIO gotowy był w połowie września br. Niektórym mieszkańcom gminy nie podoba się fakt, że dokument dotąd nie został przez urzędników zamieszczony na stronie internetowej.

Wiesław Radzięciak, wójt gminy Leśniowice, z wyników kontroli RIO jest zadowolony.
– Błędy się zdarzają, ale jesteśmy zadowoleni z wyników kontroli, bo nie stwierdzono poważnych nieprawidłowości – mówi Radzięciak. – Przed nami uporządkowanie kwestii organizacyjnych, między innymi odnośnie zatrudnienia kierownika zakładu komunalnego i organizacji urzędu. Będziemy musieli dzielić etaty, bo zatrudnienie nowego pracownika to koszty. Jest nowa wykładnia dotycząca organizacji urzędu. Musimy się nad tym pochylić. Protokół pokontrolny rzeczywiście nie został jeszcze zamieszczony na stronie internetowej. To wymaga czasu, bo dokument jest obszerny. Nie chodzi o to, że chcemy coś zataić. (mo)