Absolutorium i wotum niejednogłośnie

Radni z Wierzbicy udzieli wójt Zdzisławie Deniszczuk absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Podobnie jak podczas głosowania nad wotum zaufania nie było jednomyślności.

Uchwałę o udzieleniu absolutorium wójtowi gminy poprzedza debata nad raportem o stanie gminy i uchwała o wotum zaufania. Radni z Wierzbicy podejmowali je podczas ostatniej sesji, która odbyła się 31 maja, w niepełnym, bo dwunastoosobowym składzie. Debaty nad raportem nie było. Pojawiło się tylko jedno pytanie o zaległości podatkowe od środków transportu. Kwota urosła do ponad 84 tys. zł i radni chcieli wiedzieć, dlaczego jest tak duża. Wójt odpowiadała, że dotyczy to ośmiu podatników, z których jeden zalega na około 50 tys. zł. Zobowiązania obejmują kilka poprzednich lat, ale gmina prowadzi procedury windykacyjne.

Za wotum zaufania głosowało dziesięciu radnych, a Stanisław Szpeflik i Marta Kozak wstrzymali się od głosu. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok, po pozytywnej opinii komisji rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej, radni przyjęli jednogłośnie. Ale głosowanie za udzieleniem absolutorium dla wójt, wyglądało tak samo jak za udzieleniem wotum zaufania. Dwoje radnych wstrzymało się od głosu.

Mimo tego wójt podziękowała za głosowanie. – To wyraz zaufania do tego, co nie tylko ja robię, ale też państwo firmujecie. Wszystko jest możliwe dzięki zaufaniu i pracy radnych, ale i instytucji i społeczników zaangażowanych w życie gminy -mówiła Zdzisława Deniszczuk, wymieniając wszystkie możliwe organizacje, instytucje, stowarzyszenia i społeczników funkcjonujących na terenie gminy. (bf)