Czystość i porządek nie wszystkim w smak

Piątkowe posiedzenie (24 marca) rady gminy w Hańsku dość niespodzianie rozpoczęli radni z opozycji, którym nie spodobały się zapisy Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy, nakładające na właścicieli bezodpływowych szamb obowiązek regularnego ich opróżniania. Postulowali oni o wykreślenie tego punktu z porządku obrad, ale ich wniosek został odrzucony.

Piątkowe (24 marca) posiedzenie rozpoczął wójt Marek Kopieniak od przedstawienia zebranym relacji z ostatnich działań swoich i podległego mu urzędu. Nim jednak zabrał głos, grupa radnych wystąpiła z wnioskiem o wykreślenie z porządku obrad punktu dotyczącego uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Hańsk.

Kilku radnym nie spodobał się zapis, który mówił o częstotliwości opróżniania szamb bezodpływowych. Według nich nie można zmuszać mieszkańców do wywozu nieczystości, choć przepisy mówią co innego. Ostatecznie ich wniosek upadł i punktu z porządku obrad nie wykreślono. Po tej dyskusji radni głosowali nad przyjęciem aż 13 uchwał.

Podwyższyli kryterium dochodowe, dzięki któremu dzieci będą mogły korzystać z darmowych posiłków w szkole oraz rozstrzygnęli petycję dotyczącą spraw wodno-kanalizacyjnych. Radni jednogłośnie odrzucili skargę na działalność wójta złożoną przez mieszkankę Osowy, która nie otrzymała dodatku węglowego z tego powodu, iż nie dotrzymała terminu.

W dalszej kolejności przyjęto program opieki nad zwierzętami, zmieniono treść uchwały o programie finansowym, tradycyjnie zdecydowano o niewyodrębnianiu funduszu sołeckiego, wyrażono zgodę na dzierżawę nieruchomości oraz na pomoc finansową dla powiatu i województwa w sprawach budowy dróg w Osowie i Kulczynie oraz chodnika w Hańsku wzdłuż drogi wojewódzkiej. Zmieniono też budżet oraz wieloletnią prognozę finansową. Na koniec wysłuchano sześciu sprawozdań. (bm)