Dostali kasę na rozbudowę sieci

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Urszulinie rozpoczął 3-letni projekt polegający na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w kilku miejscowościach. Gminie udało się na ten cel pozyskać aż 3,3 mln zł, co stanowi 85 procent wartości całej inwestycji. W tym roku położony zostanie wodociąg, w latach kolejnych zbudowana zostanie linia kanalizacyjna.

Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zabrodzie, Urszulin i Andrzejów oraz budowę wodociągu w części miejscowości Andrzejów i Grabniak. W ramach projektu zostanie wybudowany nowy, ponad 10-kilometrowy odcinek sieci kanalizacyjnej oraz łącznie niemal 4 km nowej sieci wodociągowej. Zgodnie z harmonogramem, w tym roku dobiega końca budowa sieci wodociągowej, rok 2018 to przede wszystkim budowa sieci kanalizacyjnej w Zabrodziu, natomiast w 2019 roku do użytku oddana zostanie sieć kanalizacyjna w Andrzejowie. Wartość przyznanego dofinansowania to 3 301 989,71 PLN, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.
– Budowa sieci kanalizacyjnej Andrzejów i Zabrodzie to kolejny etap budowy kompleksowego systemu oczyszczania ścieków komunalnych – komentuje wójt, Tomasz Antoniuk. – Z jednej strony chronimy środowisko przyrodnicze, z drugiej podnosimy jakość życia mieszkańców i wpływamy na rozwój gminy. Niezwykle cieszy fakt, że kolejne nasze projekty uzyskały dofinansowanie z funduszy UE. Ale na tym nie poprzestajemy. Złożyliśmy i czekamy na rozstrzygnięcie kolejnego projektu na budowę sieci wod.-kan. w Wytycznie (Kochanowskie) – dodaje Antoniuk.
Realizowany przez Urszulin projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa. (b)