Dużo uchwał, dużo słuchania

Na ostatniej sesji rady gminy w Wyrykach samorządowcy rozpatrywali 13 uchwał. Przyjęli niemal wszystkie za wyjątkiem jednej – dotyczącej niewyodrębnienia funduszu sołeckiego. Oznacza to, że mieszkańcy każdej wsi „dostaną” pewną pulę środków, które będą mogli przeznaczyć na wybrany przez siebie cel.

– Wszyscy w gminie wiedzą, że jestem zwolennikiem funduszu sołeckiego, dlatego nieprzerwanie od 2019 roku jest on realizowany – mówi wójt Mirosław Torbicz. – Jednak tym razem został poddany pod dyskusję z radnymi i sołtysami pomysł, aby w 2023 roku skupić się na zaplanowanych do realizacji w przyszłym roku rekordowych w skali naszej gminy dużych zadaniach inwestycyjnych, a środki przeznaczane na fundusz sołecki zarezerwować na wsparcie ich realizacji.

Podczas sesji radni zdecydowanie opowiedzieli się za kontynuowaniem funduszu sołeckiego również w 2023 roku, stąd uchwała o jego niewyodrębnianiu w budżecie gminy nie została podjęta. Taka decyzja potwierdza, że fundusz sołecki jest w naszej gminie dobrze realizowany, a środki przeznaczane w skali każdego roku na ponad 40 zadań w 16 sołectwach są wydawane na najpilniejsze potrzeby, i tak będzie również w kolejnych latach. Z dużymi inwestycjami z pewnością sobie poradzimy, choć będzie to jeszcze bardziej wymagające – uważa Torbicz.

Na posiedzeniu przyjęto jeszcze dwanaście innych projektów uchwał. Wśród nich było m.in. udzielenie zgody na przystąpienie do opracowania Strategii Rozwoju Gminy na lata 2022 – 2030. Określając szczegółowy tryb i harmonogram prac, wyrażono zgodę na zbycie w drodze przetargu trzech działek rolnych w Krzywowierzbie, udzielono pomocy finansowej powiatowi włodawskiemu na realizację zadania związanego z zapewnieniem komunikacji publicznej. Ustalono również wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych na 28 zł za każdą godzinę uczestniczenia w akcji ratowniczej (dotychczas było to 20 zł) oraz 10 zł za udział w szkoleniu lub ćwiczeniu (ta kwota nie zmieniła się). Wyznaczono miejsce do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników, przyjęto Gminny Program Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok, uchwalono program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

Potem przyszła kolej na raporty. Przedstawiono sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2021 rok. – Dzięki działaniom podjętym przez gminę i szkoły, nauczycielom wypłacono w styczniu br. jedynie 3035,15 zł dodatku wyrównawczego, gdzie za poprzedni rok było to około 100 tys. zł – mówi wójt. Następnie radni wysłuchali informacji o współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2021, sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrykach, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz szczegółowo omówionego przez kierownika Tadeusza Rudko sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Swój raport z ostatniej działalności zdał też wójt. Mirosław Torbicz mówił o pozyskiwaniu środków zewnętrznych. – Otrzymaliśmy 179 062 zł na zakup 71 laptopów dla uczniów, których rodzice bądź dziadkowie pracowali w byłych państwowych gospodarstwach rolnych – wyliczał. – Z programu Laboratoria Przyszłości pozyskano dla szkół podstawowych w Wyrykach i Kaplonosach po 30 tys. zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci. Z programu Cyfrowa Gmina pozyskano 100 tys. zł z przeznaczeniem na wdrożenie e-usług oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa w urzędzie. W ostatnim czasie urząd rozstrzygnął przetargi i podpisał umowy na przebudowę stacji uzdatniania wody w Lubieniu i przebudowę oczyszczalni ścieków przy budynku ośrodka zdrowia w Wyrykach.

Złożyliśmy wniosek do Wojewody Lubelskiego o wsparcie w projekcie „Pod biało – czerwoną” na kwotę 8 tys zł. Zaplanowane jest ustawienie masztu przed budynkiem urzędu gminy. Zrealizowana została przebudowa placu zabaw w Kaplonosach – Kolonii – wymieniał Torbicz.

Omówił też nabory do kolejnych edycji Polskiego Ładu, z którego Wyryki pozyskały ponad 7 mln zł na realizację trzech zadań inwestycyjnych z pierwszego naboru. Pięć kolejnych wniosków wartych 10 mln zł czeka na rozstrzygnięcie. Wójt poinformował też zebranych, że gmina zmieniła radcę prawnego, że przejęła od KOWR-u dwie działki w Adampolu i Kaplonosach, że wręczono stypendia dla najlepszych uczniów szkół gminnych, że świetlica w Suchawie jest udostępniana na realizację zajęć artystycznych dla dzieci osób, które uciekły przed wojną na Ukrainie, a przebywają obecnie w tej miejscowości oraz że w razie wystąpienia konieczności umieszczenia uchodźców w lokalu gminnym na ten cel przygotowane są dwa 12-osobowe pomieszczenia w budynku biblioteki.

Na koniec wójt omówił powody wystąpienia gminy ze spółki Wirtualne Powiaty. – Na ostatnim Walnym Zebraniu Członków, które odbyło się 18 marca oprócz nas ze spółki wystąpił też Cyców – mówił wójt. – Zasadniczym celem takiej decyzji jest zaprzestanie konieczności dalszego dopłacania do funkcjonowania spółki, do której tylko w latach 2020 i 2021 dopłacono z budżetu naszej gminy ok. 70 tys. zł. (bm)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here