Niech nam żyje 500+

Choć „500+” pochłania prawie wszystkie środki z puli pomocy społecznej, kierownictwo urzędu gminy Białopole nie narzeka. Od momentu uruchomienia rządowych programów liczba petentów GOPS-u znacząco spadła, co na ostatniej sesji aż dwukrotnie podkreślił wójt.

Temat pomocy społecznej był szeroko omawiany na ostatnim posiedzeniu rady gminy Białopole. To za sprawą terminów narzuconych samorządom na określenie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklaracji o dochodach oraz przedstawienie corocznej oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę społeczno-demograficzną danej gminy.

– Dodatek mieszkaniowy został wprowadzony w 2005 roku i cieszył się dość dużym zainteresowaniem u mieszkańców naszej gminy. Już w pierwszym roku jego funkcjonowania skorzystało z niego 25 rodzin. W kolejnych latach liczba rodzin korzystających z tej formy pomocy stopniowo malała i tak w 2010 roku skorzystało z niej 13 rodzin, w 2015 – 8, w 2019 – tylko jedna osoba, a w 2020 roku nie było już żadnej osoby zainteresowanej tą formą pomocy – podkreśliła na sesji Dorota Napora, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białopolu.

– Wsparcie kobiet w postaci emerytury „Mama 4+” i osób niepełnosprawnych w formie świadczenia „500+” przyczyniło się do tego, że coraz mniej osób korzysta ze wsparcia naszego ośrodka. W 2019 roku taką pomoc otrzymały 284 osoby, a w 2020 już tylko 177. Tym samym liczba osób korzystających ze wsparcia GOPS zmniejszyła się o 107 – dodała kierownik.

Radni przyjęli wzór wniosku i deklaracji, bo musieli, ale w świetle danych przedstawionych przez kierownik GOPS wygląda na to, że raczej niewiele osób (o ile w ogóle ktokolwiek) się po nie zgłosi. Poziom życia u ludzi na wsi widocznie się podniósł, bo od kilku lat co miesiąc dostają świadczenie wychowawcze i inne. Nic dziwnego, że w ostatnich wyborach prezydenckich na Andrzeja Dudę głosowała zdecydowana większość mieszkańców gminy Białopole.

Jest jednak druga strona medalu. Mimo że już tylko nieliczni korzystają z pomocy GOPS, wydatki gminy na pomoc społeczną wcale się przez to nie zmniejszyły. „500+” pochłania zdecydowaną większość środków z ogólnej puli, podczas gdy na pozostałe działania i formy wsparcia zostają grosze. – W 2020 roku wydatki wynosiły 4 648 308 złotych i w stosunku do poprzedniego roku zwiększyły się o 341 752 złote, czyli o 7 proc. Przyczyniły się do tego programy rządowe, takie jak „500+”, zniesienie kryterium dochodowego na pierwsze dziecko, świadczenie rodzinne, fundusz alimentacyjny, „Dobry start” („300+”) oraz udział gminy w partycypowaniu w kosztach utrzymania rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W sumie wydatkowano na te zadania 3 899 842 złote, co stanowi aż 84 procent ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej naszej gminy. Dla porównania: na zadania z pomocy społecznej, czyli tzw. Domy Pomocy Społecznej, zasiłki stałe, okresowe, celowe, dożywianie, prace społecznie-użyteczne, wydatkowano tylko 14 proc. ogólnych wydatków, czyli 668 tysięcy złotych. Po jednym procencie wydatkowano na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi oraz edukację i opiekę wychowawczą (są to stypendia materialne dla uczniów), a także 3 tysiące złotych dotacji na ośrodek wsparcia, na warsztaty terapii zajęciowej w Wojsławicach, gdzie uczęszczają m.in. mieszkańcy naszej gminy. Podział wydatków na poszczególne zadania ma odzwierciedlenie w polityce rządu, która jest skierowana w szczególności na pomoc rodzinie z dziećmi – wyjaśniła Napora.

Radni nie mieli żadnych pytań. Głos w dyskusji na temat pomocy społecznej dwukrotnie zabrał natomiast sam wójt. Jak powiedział, jeśli tak dalej pójdzie, a emerytury wzrosną, to już prawie nikt w gminie nie będzie musiał korzystać z zasiłków czy pomocy żywnościowej.

– Po ostatnich decyzjach rządowych rzeczywiście pomoc społeczna w Polsce jest chyba na najlepszym poziomie w świecie. Wierzcie mi, to, co zostało przekazane mieszkańcom w trudnej sytuacji, szczególnie wielodzietnym, pozwoliło im godnie żyć – wystawił na koniec laurkę PiS-owi Henryk Maruszewski, wójt gminy Białopole. (pc)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here