Opłata podwyższona za nieprawidłową segregację!

Obserwując praktyki chełmian w zakresie gromadzenia odpadów komunalnych pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zauważają nieprawidłowości i niestosowanie się do powszechnego obowiązku segregacji w systemie frakcyjnym. Mieszkańcy osiedli w zabudowie wielorodzinnej nagminnie wykorzystują pojemniki na odpady niezgodnie z ich przeznaczeniem tzn. poprzez gromadzenie w nich odpadów zmieszanych, co jest praktyką zabronioną. Niezdyscyplinowanie mieszkańców zabudowy wielolokalowej, wynika głównie z ich większej anonimowości, gdzie jakość segregacji trudniej w łatwy sposób przypisać konkretnemu lokalowi.

Treść obowiązującego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Chełm, określa szczegółowe zasady w zakresie wymagań prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, jeżeli właściciel lub zarządca nieruchomości narusza obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający te odpady przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę (art. 9f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

W praktyce pracownicy Spółki odbierającej odpady z chełmskich nieruchomości oznaczają pojemnik specjalną naklejką „Zła segregacja odpadów”, utrwalając jednocześnie naruszenie zasad dokumentacją fotograficzną. Informacje o stwierdzeniu niestosowania się do zasad segregacji Spółka przekazuje do odpowiedniej komórki Urzędu Miasta Chełm. Na tej podstawie pracownicy urzędu od 1 stycznia 2022 r. wszystkim podmiotom korzystającym ze wspólnego miejsca gromadzenia odpadów będą naliczać wyższą sankcyjną stawkę za odbiór i zagospodarowanie odpadów w wysokości 43,60 zł od osoby za każdy miesiąc niedopełnienia obowiązku segregacji. Dotyczy to także właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, dla których opłata sankcyjna wynosi odpowiednio trzykrotność opłaty zadeklarowanej w danym miesiącu niedopełnienia obowiązku prawidłowej segregacji.

Apel do mieszkańców o poważne potraktowanie obowiązku segregacji podyktowany jest faktem, że jako miasto zobowiązani jesteśmy do osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu masy odpadów komunalnych, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (art. 3b ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (art. 3c ustawy)., których wielkość rośnie z roku na rok. Za brak osiągnięcia wymaganych poziomów są przewidziane wysokie kary finansowe.

Należy również podkreślić, że prawidłowa segregacja ma wpływ na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych, co przekłada się na redukcję ponoszonych kosztów ich zagospodarowania. Im większa ilość odpadów zmieszanych zostaje odebrana od mieszkańców, tym wyższe są koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Przekłada to się na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bowiem stawki opłat w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny są kilkukrotnie wyższe.

W celu stosowania zasad prawidłowego segregowania odpadów każdy właściciel i zarządca nieruchomości otrzymał materiały informacyjne, pokazujące jak należy segregować odpady komunalne. Ulotka ta dostępna jest także na stronie internetowej MPGK Sp. z o. o. w zakładce gospodarka edukacja/odpady www.mpgk.chelm.pl. Ponadto od ponad roku MPGK prowadzi intensywną kampanię informacyjno–edukacyjną dotyczącą tematyki właściwego postępowania z odpadami za pośrednictwem środków elektronicznego przekazu oraz z udziałem lokalnych mediów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here