Pożegnanie przewodniczącego Korneluka

(30 marca) 63. sesję Rady Gminy Włodawa po raz ostatni prowadził przewodniczący Janusz Korneluk. – Ostatni raz w życiu – jak dodał. Radni podjęli 9 uchwał.

Praktycznie wszystkie uchwały przeszły jednogłośnie i w ciągu niecałych 10 minut, zaś sama sesja trwała nie dłużej niż trzy kwadranse.

Błyskawicznie podejmowane uchwały w pełnym składzie rady dotyczyły m.in. zmiany uchwały budżetowej na rok 2023, wykazu kąpielisk na rok 2023 oraz określenia sezonu kąpielowego, przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, nabycia nieruchomości w Okunince, zbycia nieruchomości położonej w Różance, wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Orchówku, skargi na działalność wójta gminy Włodawa.

Później radni zapoznali się ze sprawozdaniami: z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2022 rok oraz z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Przy ostatnim sprawozdaniu głos zabrał radny Andrzej Lis. Zwrócił uwagę na spadającą liczbę mieszkańców gminy, która na koniec ub.r. wyniosła 5877 i z każdym rokiem spada. Miał pytanie czy wójt ma plany, by coś zrobić z tym trendem zmniejszania się liczby ludności. Wójt Dariusz Semeniuk odpowiedział, że liczby nie kłamią, ale liczy, iż na nowych działkach będą się osiedlać młodzi ludzie i to przyczyni się do zwiększenia populacji gminy.

W punkcie „Wolne wnioski, komunikaty” jako pierwsza głos zabrała radna Dorota Linkowska. Pytała o stan dróg w Różance, które należy jak najszybciej remontować. Jej zdaniem np. ul. Kresowa jest w tak fatalnym stanie, że praktycznie nie da się nią jeździć po zimie. Wójt przyznał, że drogi po zimie zostały mocno uszkodzone. Remont dróg został jednak rozpoczęty, ale pogoda wstrzymuje nieco te prace.

Dariusz Makarewicz poruszył kwestię spółki Wirtualne Powiaty. – Będziemy się angażować jeszcze bardziej w tę spółkę i coraz bardziej będzie ona obciążać finanse gminy; a korzyści z tego gmina nie ma praktycznie żadnych – mówił. Poruszył też kwestię wynagrodzenia osób wynikającą z prac społecznie użytecznych. Jego zdaniem to wynagrodzenie jest rzędu 8 zł za godzinę, a to są kwoty uwłaczające godności człowieka. Apelował, by gmina dołożyła do tego wynagrodzenia.

Wójt w odpowiedzi stwierdził, że faktycznie udział gminy w Wirtualnych Powiatach na ten rok to kwota 33 tys. zł, ale nie bardzo można się z tego wycofać. Natomiast inny radny zauważył, że w pasie drogi w Korolówce jest skrzynka energetyczna, która w tym miejscu nie powinna być. Dodał także, że w Korolówce są potrzebne nowe znaki drogowe, które albo wyblakły, albo poginęły. Natomiast radna Krystyna Romaniuk zapytała o ulicę Wspólną we Włodawie, która ma być przebudowana. Wójt odpowiedział, że nie ma nowych informacji w tej sprawie.

Kończąc sesję przewodniczący J. Korneluk powiedział, że rezygnuje z dniem 31 marca z bycia radnym. Od 11 kwietnia będzie bowiem pracownikiem służby cywilnej. Pożegnano go oklaskami.(pk)