Prace interwencyjne w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)

PRACE INTERWENCYJNE –  można zorganizować na dowolnym stanowisku pracy zarówno
w przypadku pracy fizycznej jak też umysłowej. Jeżeli masz trudności z samodzielnym znalezieniem pracodawcy urząd pracy może skierować Cię na prace interwencyj­ne.

Uczestnikami projektu mogą być osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w szczególności te, które nie uczestniczą w kształceniu w systemie dziennym oraz szkoleniu.

Skierowanie do prac interwencyjnych może uzyskać osoba, która jest zarejestrowana jako bezrobotna w urzędzie pracy. Przyznanie wsparcia jest uzależnione od indywidualnego planu działania ustalonego z doradcą klienta w urzędzie.

Osoba skierowana na prace interwencyjne:

  • zostaje zatrudniona przez pracodawcę i osiąga z tego tytułu wynagrodzenie,
  • zdobywa doświadczenie zawodowe,
  • jest objęta ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi.

Okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych może wynosić od 6 do 18 miesięcy:

  • 6 miesięcy, pod warunkiem, że pracodawca będzie nadal zatrudniał skierowanego bezrobotnego po okresie refundacji przez co najmniej 3 miesiące,
  • 12 miesięcy lub dłużej, pod warunkiem, że pracodawca będzie nadal zatrudniał skierowanego bezrobotnego po okresie refundacji przez co najmniej 6 miesięcy.

Pracodawca zainteresowany zorganizowaniem prac interwencyjnych powinien złożyć do urzędu pracy wniosek. O organizację prac interwencyjnych może ubiegać się każdy pracodawca, który w ocenie urzędu pracy jest w stanie przeprowadzić je prawidłowo (np.: niebędący w stanie likwidacji oraz niezalegający z podatkami).

Pracodawca, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych skierowanych przez urząd pracy bezrobotnych otrzymuje zwrot części kosztów poniesionych na ich:

  • wynagrodzenia,
  • nagrody,
  • składki na ubezpieczenia społeczne.

Pamiętaj:

Wniosek należy złożyć do urzędu pracy zanim zatrudnisz osobę bezrobotną. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez urząd i podpisaniu z urzędem pracy umowy określającej warunki organizacji prac interwencyjnych, możliwe jest zatrudnienie osoby bezrobotnej.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku uzależnione jest m.in. od tego, czy powiatowy urząd pracy dysponuje środkami finansowymi na ten cel.

Gdzie szukać informacji?

Informacje o możliwości ubiegania się o wsparcie dostępne są na stronach internetowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania/siedziby pracodawcy urzędów pracy.

Jeśli posiadasz jakiekolwiek wątpliwości zadzwoń do nas – a my pokierujemy Cię dalej.

Punkt Informacyjny
Wydział Realizacji PO WER
Wojewódzki Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Lubartowska 74 A,
piętro 1, pok. 100
20-094 Lublin
tel. 81 463 53 49,
kom. 605 903 476

e-mail: power@wup.lublin.pl
power-wuplublin.praca.gov.pl

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here