Raz wziętego nie oddamy. 70 procent głosów przeciw zwrotowi kawałka miasta

Ponad pół tysiąca chełmian wypowiedziało się w konsultacjach społecznych dotyczących odłączenia od Chełma części Pokrówki i Depułtycz Królewskich i ponownego przyłączenia ich do gminy Chełm. Przeciwko oddaniu przejętych z tym rokiem terenów gminy było ponad 70 procent mieszkańców, biorących udział w konsultacjach.

Latem Rada Gminy Chełm w drodze uchwały wyraziła wolę przystąpienia do ponownej procedury zmiany granic administracyjnych gminy i przeprowadzenia konsultacji ze swoimi mieszkańcami. Zmiana ta polegałaby na odłączeniu z terenu Chełma obrębu ewidencyjnego numer 31 i przyłączenia go do gminy Chełm. Chodzi o tzw. enklawę południową, tj. część Pokrówki i Depułtycz Królewskich, które z początkiem tego roku miasto przejęło od gminy. Z wnioskiem w tej sprawie gmina Chełm zwróciła się też do chełmskiego ratusza. Przepisy zobowiązują Radę Miasta Chełm do wydania stosownej opinii w tej kwestii w ciągu trzech miesięcy, poprzedzonej konsultacjami społecznymi. Konsultacje te trwały one od 14 do 21 września za pośrednictwem platformy na stronie internetowej www.chelm.pl w zakładce konsultacje, a 22 września ratusz wydał komunikat o wynikach konsultacji społecznych. Pytanie do chełmian brzmiało: „Czy jest Pan/Pani za zmianą granic pomiędzy miastem Chełm i gminą Chełm, polegającą na wyłączeniu z Miasta Chełm obszaru obrębu ewidencyjnego nr 31 i włączeniu go do gminy Chełm?”. Odpowiedzi „tak” udzieliło 161 chełmian (27,81 proc.), odpowiedzi „nie” – 413 (71,33 proc.), odsetek głosów wstrzymujących wyniósł 0,86 proc. (5 osób).

Na najbliższej Radzie Miasta Chełm (28 września) przewidziano debatę w sprawie realizacji porozumienia zawartego pomiędzy miastem Chełm a gminą Chełm dotyczącego wzajemnych rozliczeń związanych ze zmianą granic administracyjnych. Przypomnijmy, że na początku tego roku miasto Chełm powiększyło swój obszar o ponad 400 hektarów znajdujących się wcześniej w granicach administracyjnych sąsiedniej gminy Chełm. Samorządowcy z gminy są zdania, że prezydent Chełma nie wywiązuje się z zapisów zawartego porozumienia. (mo)

News will be here