W górę diety i śmieci

Jednogłośnie przyjęty budżet, podwyżki diet dla radnych i sołtysów oraz wyższe opłaty za odbiór odpadów to najważniejsze informacje z ubiegłotygodniowej sesji rady gminy Wyryki. Warto dodać, że mimo wprowadzonych podwyżek zarówno diety samorządowców, jak i wysokość podatku śmieciowego należą do najniższych w powiecie.

Głównym punktem środowej (29 grudnia) sesji było uchwalenie budżetu gminy na 2022 rok. Z projektem tej uchwały zapoznała obecnych na posiedzeniu Małgorzata Chudaś – skarbnik gminy. Zrobiła to bardzo przekonywująco, bo uchwała została podjęta jednogłośnie. Planowane dochody gminy wynoszą niemal 14 mln zł; natomiast lekko przekroczą 15 milionów. Kwota planowanego deficytu została określona na 1,3 mln zł, a źródłem jego pokrycia będą nadwyżki z lat ubiegłych.

Przyjęty przez radę budżet nie zakłada zaciągania nowych kredytów lub pożyczek, a pozostała do spłacenia kwota z lat poprzednich wynosząca 306 tys. zł zostanie w całości uregulowana w 2022 roku. – W latach 2019-2021 nie zaciągaliśmy nowych kredytów bądź pożyczek – mówił wójt Mirosław Torbicz. – Zadania inwestycyjne zostały zrealizowane dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, a wkład własny został pokryty ze środków wygospodarowanych w ramach budżetu gminy. Dzięki bardzo dobrze prowadzonej polityce finansowej zarówno przez gminę, jak i jednostki podległe możemy przystąpić do realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych bez żadnych obaw.

Jest to ważne tym bardziej, że w najbliższych tygodniach zostaną wprowadzone do budżetu kolejne przedsięwzięcia. Zadaniem inwestycyjnym, już zaplanowanym do realizacji na 2022 rok, jest kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy oraz wykonanie systemu zarządzania oświetleniem w ramach środków pozyskanych z rządowego programu Polski Ład.

W czasie dynamicznie rosnących cen energii realizacja tego zadania, polegającego na wymianie opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED staje się zadaniem priorytetowym. Na 2022 rok zaplanowana jest także przebudowa stacji uzdatniania wody w Lubieniu i oczyszczalni ścieków w Wyrykach oraz przebudowy placów zabaw w Kaplonosach-Kolonii i Wyrykach-Adampolu, a także realizacja mniejszych zadań w ramach środków funduszu sołeckiego – wyjaśnia wójt.

Radni oprócz budżetu przyjęli też zmiany w budżecie gminy na 2022 rok oraz zatwierdzili program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku. Podjęto też uchwałę w sprawie diet dla radnych i sołtysów, które pozostawały na niezmiennym poziomie od 7 lat. Od 1 stycznia 2022 roku przewodniczący rady gminy będzie dostawał 900 zł, wiceprzewodniczący i przewodniczący komisji stałych po 500 zł, zaś członkowie po 400 zł.

Są to kwoty miesięcznych diet, które ulegają zmniejszeniu o połowę za każdorazową nieobecność na sesji lub posiedzeniu komisji stałej. Więcej dostaną też sołtysi. Ich miesięczna dieta od nowego roku wynosić będzie 250 zł. Ostatnim punktem obrad była uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tu też wprowadzono podwyżki. Od 1 stycznia 2022 roku mieszkańcy gminy za odbiór śmieci zapłacą po 13 zł za osobę miesięcznie przy założeniu, że będą je segregować.

Gdy tego nie zrobią, stawka będzie dwukrotnie wyższa. W przypadku osób posiadających kompostowniki, opłata podstawowa zostanie obniżona i wyniesie 12 zł od osoby. – Stawki te, pomimo ich zwiększenia o 2 zł od mieszkańca, będą nadal najniższe spośród wszystkich samorządów powiatu włodawskiego. Zasady odbioru odpadów nie zmieniają się względem roku 2021, nie zmienia się również firma odbierająca odpady – mówi Mirosław Torbicz.

Sesję zakończyły noworoczne życzenia złożone wspólnie przez wójta i przewodniczącego rady Piotra Horszczaruka.

(bm)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here