Wyludniony obraz Chełma

Raport o „Stanie i ruchu ludności w województwie lubelskim w 2020 r.” Urzędu Statystycznego w Lublinie pokazuje bardzo niekorzystne wskaźniki dla Chełma. Mamy największy spadek liczby ludności, jedno z najmniejszych natężeń urodzeń oraz liczby zawieranych małżeństw. Do tego przodujemy w „odpływie” ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.

Urząd Statystyczny w Lublinie opracował raport o „Stanie i ruchu ludności w województwie lubelskim w 2020 r.”. Dane potwierdzają to, o czym mówi się od kilku lat – że województwo lubelskie należy do obszarów depopulacyjnych. W ubiegłym roku odnotowano dalszy spadek liczby mieszkańców województwa. Zarówno przyrost naturalny, jak i saldo migracji ludności na pobyt stały były ujemne. Pod tymi względami Chełm na tle województwa nie wypada dobrze. Według danych szacunkowych w końcu 2020 r. w województwie lubelskim mieszkało 2095,3 tys. osób.

W porównaniu z 2019 r. liczba ludności zmniejszyła się o 13 tys. osób. Liczba ludności spadła prawie we wszystkich powiatach województwa (wyjątkiem był powiat lubelski). Z raportu wynika jednak, że największy spadek liczby ludności odnotowano w powiecie hrubieszowskim i w Chełmie – po 1,3 procent, a także w powiecie janowskim – o 1,2 proc. Według opracowania urzędu statystycznego wśród powiatów ziemskich najbardziej zurbanizowany był powiat świdnicki (57,8 proc.), a następnie puławski (47,4 proc.) i rycki (45,8 proc.).

Najmniejszy udział mieszkańców miast odnotowano w powiecie lubelskim (7,2 proc.) oraz – znowu – w chełmskim (10 proc.). Struktura ludności według płci w województwie lubelskim od wielu lat nie ulega zmianie. W końcówce 2020 r. kobiety stanowiły 51,5 proc. ogółu ludności województwa. Najwięcej kobiet na 100 mężczyzn przypadało w Lublinie (117), następnie w Chełmie i Zamościu (po 113). Z raportu wynika też, że struktura ludności według wieku w województwie lubelskim zmienia się z roku na rok, ale na niekorzyść. Systematycznie maleje liczba dzieci i młodzieży, a wzrasta liczba ludności w starszych rocznikach. W 2020 r. statystyczny mieszkaniec województwa był w wieku 41,9 lat (o 0,4 więcej niż rok wcześniej), przy czym mężczyzna miał 40,0 lat (więcej o 0,4), a kobieta 43,9 lat (więcej o 0,3). Mieszkaniec miasta był starszy od mieszkańca wsi o 2,3 roku.

Jak czytamy w raporcie – stan i struktura ludności według płci, wieku i stanu cywilnego – jest rezultatem procesów demograficznych określanych jako ruch naturalny ludności. W 2020 r. w województwie lubelskim zawarto 7886 małżeństw. W porównaniu z 2019 r. liczba nowo zawartych małżeństw zmalała o 19,9 proc. Podobnie jak w poprzednim roku ponad połowę małżeństw (54,4 proc.) zarejestrowano na wsi. Współczynnik małżeństw, czyli liczba nowo zawartych małżeństw na 1000 ludności, wyniósł 3,75 promila, a przed rokiem 4,66 promila. Najczęściej związki małżeńskie zawierano w powiecie radzyńskim (4,44 promila), a najrzadziej, niestety, w Chełmie (3,12 promila).

W 2020 r. w województwie lubelskim zarejestrowano 18 034 tzw. urodzeń żywych. W porównaniu z 2019 r. liczba ta zmalała o 6,5 proc. Podobnie jak rok wcześniej na wsi urodziło się więcej dzieci (54,2 proc. ogółu urodzeń żywych) niż w miastach. Wśród noworodków ponad połowę (51,6 proc.) stanowili chłopcy. Największe „natężenie” urodzeń odnotowano w powiecie łukowskim (10,85 promila), natomiast najmniejsze w powiecie hrubieszowskim (6,19 promila), Chełmie (6,74 promila) i powiecie krasnostawskim (6,85 promila). W 2020 r. w województwie lubelskim zmarło 27244 mieszkańców. W porównaniu z 2019 r. liczba zgonów wzrosła o 18,4 procent. Na wsi odnotowano 56,6 proc. ogółu zgonów.

Według raportu struktura zgonów według płci świadczy o „nadumieralności” mężczyzn, których udział w ogólnej liczbie zgonów wyniósł 52,3 proc. (51,9 proc. w 2019 r.). Największe „natężenie” zgonów odnotowano w powiecie krasnostawskim (15,54 promila), najmniejsze w Białej Podlaskiej (10,11 promila). Pracownicy Urzędu Statystycznego w Lublinie przypominają, że jednym z głównych czynników decydujących o liczbie ludności jest przyrost naturalny, czyli różnica między liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów.

W 2020 r. po raz kolejny w województwie lubelskim odnotowano ujemny przyrost naturalny, przez co liczba mieszkańców zmalała o 9210 osób (rok wcześniej o 3729 osób). Pracownicy urzędu statystycznego wyliczyli, że w miastach odnotowano mniejszy ujemny przyrost naturalny niż na wsi. Pod tym względem prawie w całym województwie w 2020 r. powiaty charakteryzowały się ujemnym wskaźnikiem (tylko w dziesięciu gminach odnotowano dodatni przyrost naturalny). Największy ubytek naturalny ludności odnotowano w powiecie hrubieszowskim (minus 8,93 promila), a następnie w krasnostawskim (minus 8,69 promila).

Dla porównania najmniejszy ujemny przyrost naturalny zaobserwowano w Białej Podlaskiej (minus 0,77 promila) i powiecie łęczyńskim (minus 0,82 promila). W raporcie czytamy, że drugim obok przyrostu naturalnego czynnikiem decydującym o tempie przyrostu lub ubytku liczby ludności oraz o jej strukturze według płci i wieku na danym terenie są migracje ludności. W województwie lubelskim liczba mieszkańców spada od wielu lat. Przyczyną tego jest m.in. przewaga liczby osób, które wymeldowały się z pobytu stałego do innych województw w kraju lub do innego kraju (tzw. odpływ), nad liczbą osób nowo zameldowanych na pobyt stały z innych województw i z innych krajów (napływ).

W wyniku ujemnego salda tzw. migracji stałych liczba mieszkańców województwa lubelskiego w 2020 r. zmniejszyła się o 4338 osób. Według raportu urzędu statystycznego województwo lubelskie jest „obszarem odpływowym”, a największy ubytek ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców odnotowano w Chełmie (minus 7,11 promila), następnie w Zamościu (minus 5,71 promila) i powiecie janowskim (minus 5,41 promila). Natomiast przyrost liczby mieszkańców odnotowano tylko w powiecie lubelskim (6,63 promila). (opr. mo)

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here