Wyryki i Wola Uhruska z milionam

Wśród 49 gmin województwa lubelskiego, które otrzymają dotacje na projekty wodno-ściekowe, są tylko dwie gminy z powiatu włodawskiego – Wola Uhruska i Wyryki. W ramach tego działania projekty są dotowane w stu procentach zatem nie potrzeba żadnego wkładu własnego.

20 grudnia Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór trwał od 25.08.2022 r. do 14.10.2022 r.

49 najwyżej ocenionych wniosków otrzyma dofinansowanie. Wśród nich są dwa z powiatu włodawskiego. Na 22. miejscu znalazł się wniosek gminy Wyryki, która złożyła projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Wyryki poprzez budowę oczyszczalni ścieków i zasuw na wodociągach”. Otrzyma na to kwotę 3 386 553 zł.

Z kolei Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze w Woli Uhruskiej złożyło wniosek „Zwiększenie bezpieczeństwa dostaw oraz podniesienie jakości wody poprzez przebudowę ujęcia oraz budowę stacji uzdatniania wody w Majdanie Stuleńskim”. Dofinansowanie to
494 535 zł. (pk)