Zebrania sołeckie w gminie Wyryki

Fundusz sołecki i nabór na przydomowe oczyszczalnie ścieków będą głównymi punktami zebrań sołeckich w gminie Wyryki.

Wyryki przygotowują wniosek w ramach naboru PROW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy. Chętni mogą zgłaszać się do urzędu do 16 września. Warunkiem koniecznym do udziału w projekcie jest brak zaległości z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci, itp.

Od 2 września odbywają się zebrania w poszczególnych sołectwach gminy Wyryki, będzie ich 16. Tematem zebrań są realizowane i planowane zadania inwestycyjne oraz przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na 2023 r. Plany inwestycyjne są bardzo ambitne i związane z pozyskaniem przez gminę Wyryki ponad 20 mln zł z programów unijnych i rządowych.

Trwa przebudowa stacji uzdatniania wody w Lubieniu, gdzie przestarzałe urządzenia zastąpiono nowymi. Ujęcie wody zostało wyposażone m.in. w agregat prądotwórczy, który ma zapewnić stałą dostępność wody oraz w instalację fotowoltaiczną, która z kolei ma ograniczyć koszt energii elektrycznej.

Jeszcze w tym roku zostanie przebudowana oczyszczalnia ścieków przy budynku ośrodka zdrowia, zostaną wymienione wszystkie oprawy oświetleniowe na nowe w technologii LED, zostanie także wykonany nowy system sterowania oświetleniem ulicznym. Wartość obu zadań przekracza 5 mln zł. Pozyskano na nie pieniądze ze źródeł zewnętrznych (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład).

Na 2023 r. zaplanowana jest realizacja kolejnych 6 dużych zadań. To termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia, budowa i przebudowa kilku dróg gminnych, przy których są zabudowania mieszkalne, modernizacja systemów zaopatrywania w energię elektryczną i cieplną budynków użyteczności publicznej, przebudowa części pomieszczeń i zagospodarowanie terenu wokół szkół w Wyrykach i Kaplonosach oraz przebudowa i zagospodarowanie terenu wokół starej szkoły w Zahajkach. Wartość tych zadań wynosi blisko 20 mln zł, przy planowanym udziale własnym gminy na średnim poziomie jedynie ok. 8%.

– Zadania inwestycyjne są zawsze ogromnym wyzwaniem. Podejmujemy je, aby pozytywnie zmieniać gminę Wyryki. Część zadań ma na celu wymierne zmniejszenie wydatków bieżących związanych z ogrzewaniem i zaopatrzeniem w energię elektryczną budynków stanowiących mienie gminy. Bardzo ważne jest też rozpoczęcie budowy i przebudowy dróg gminnych. Będzie również kolejny etap prac remontowych w naszych szkołach – mówi Mirosław Torbicz, wójt gminy Wyryki.

Na dotychczasowych zebraniach Fundusz sołecki na przyszły rok mieszkańcy przeznaczyli na wsparcie zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w sołectwach Adampol, Zahajki-Kolonia, Zahajki i Kaplonosy. Ponadto sołectwo Suchawa planuje remonty dróg gminnych. Sołectwo Zahajki-Kolonia wesprze także jednostkę OSP w Zahajkach. Kaplonosy-Kolonia planują wykonanie wiaty na kontenery na śmieci oraz zakup wykaszarki. Sołectwo Kaplonosy, obok wsparcia prac inwestycyjnych w tamtejszej szkole, planuje także udrażnianie rowów i przepustów.

Wnioski z zebrań dotyczą m.in. potrzeby uruchomienia komunikacji publicznej na linii Suchawa – Włodawa, obaw związanych z dostępnością węgla i drewna opałowego oraz ich kosztem, remontów dróg gminnych i konieczności uzupełnienia ubytków na kilku drogach powiatowych. (pk)