Łupek kopalniany znowu do rozpatrzenia

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu w Lublinie z 2018 r. i nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy wwozu łupka powęglowego do byłej piaskowni we Włodawie. Znając życie, na ostateczny werdykt przyjdzie trochę poczekać.

NSA wydał wyrok po rozpoznaniu skargi kasacyjnej wniesionej przez właściciela firmy „Trans-Maj” w Podgłębokiem (gm. Cyców) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 6 września 2018 r. Uchylił wyrok i nakazał całą procedurę rozpocząć od nowa. Skarga kasacyjna zawierała – zdaniem skarżącego – szeroki katalog uchybień przepisów prawa, poczynając od braku wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy, po błędną wykładnię prawa.

Zdaniem NSA kasacja okazała się zasadna, choć tylko odnośnie dwóch punktów. A to wystarczy, by całą procedurę powtórzyć i dać nadzieję przedsiębiorcy na rekultywację terenu po byłej piaskowni. NSA uznał, że w sprawie nie uwzględniono interesu jednej ze stron – małżonki właściciela, której nie zawiadomiono o postępowaniu. Sąd uznał też za trafny inny zarzut kasacyjny dotyczący miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni Włodawy z 2004 r. Zdaniem NSA plan ten nie wyklucza rolnego kierunku rekultywacji terenu po byłej kopalni, czyli np. jego zasypania łupkiem powęglowym.

W sentencji Sąd orzekł: „Ponownie rozpoznając sprawę organ uwzględni wyrażoną powyżej ocenę prawną (…), dopuści do udziału w sprawie Urszulę Majewską, umożliwiając stronie czynny udział w postępowaniu; uzupełni postępowanie wyjaśniające w zakresie stanu wyrobiska przedmiotowej kopalni, w tym uwzględni rozpoczęte przez właściciela terenu prace przy jego rekultywacji zgodnie z zaskarżoną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie z dnia 23 stycznia 2018 r., w okresie jej wykonalności; oceni aktualność przedłożonych dotychczas opinii tyczących kierunków rekultywacji wyrobiska i zależnie od uzyskanych ocen zleci ich uzupełnienie lub opracowanie nowych. Następnie, wszechstronnie zgromadzony materiał dowodowy sprawy podda ocenie (…) rozważając w okolicznościach niniejszej sprawy racje przemawiające za wyższym wartościowaniem interesu społecznego lub słusznego interesu strony (art. 7 k.p.a.), przy uwzględnieniu ram prawnych mających wpływ na określenie kierunku rekultywacji przedmiotowego terenu”.

Zatem sprawa, która ciągnie się od niemal 10 lat i budzi tak wiele emocji we Włodawie, wkrótce ponownie stanie na wokandę. (pk)