NIK wytyka rażące błędy

9 listopada Najwyższa Izba Kontroli na swojej stronie internetowej poddała totalnej krytyce działalność spółek miejskich na Lubelszczyźnie, w tym zwłaszcza MPGK we Włodawie. Po kontroli MPGK Włodawa NIK skierował do prokuratury zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Chodzi o przestępstwo dotyczące niezgodnej ze stanem faktycznym opinii biegłego o sprawozdaniu finansowym spółki.

O słynnym już we Włodawie raporcie NIK pisaliśmy jako pierwsi przed kilkoma tygodniami. Teraz NIK udostępnił swoją krótką analizę skali „błędów i wypaczeń” w działalności gminnych przedsiębiorstw energetyki cieplnej w województwie lubelskim. Kontrola dotyczyła lat 2018-2021. Niestety, wśród kilku kontrolowanych włodawska spółka wyróżnia się jako ta z najgorszych.

Jako główne przewinienia MPGK we Włodawie NIK uznał: naruszenie wewnętrznych regulacji przy zakupie węgla, naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania oferentów, nienaliczanie kar umownych dostawcom węgla, nieegzekwowanie od dostawców certyfikatów jakości węgla.

Ponadto NIK zarzuca błędne przyznanie przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników członkom Zarządu MPGK Włodawa wynagrodzenia zmiennego za 2017 r. oraz jego naliczenia i wypłaty w kwocie łącznej 15,5 tys. zł, przed ustaleniem kryteriów wypłaty tego wynagrodzenia przez radę nadzorczą oraz nierzetelnie przeprowadzonej przez rady nadzorcze MPGK Włodawa, PEC Biała Podlaska i PEC Radzyń Podlaski oceny realizacji przez zarządy tych spółek celów zarządczych, co skutkowało wypłaceniem nienależnego wynagrodzenia w kwocie ponad 190 tys. zł.

NIK skierowała zawiadomienie do Prezesa URE w związku z niewyodrębnieniem przez MPGK Włodawa ewidencji księgowej dla działalności przedsiębiorstwa energetycznego. Ponadto Prezes NIK skierował do Ministra Finansów powiadomienie w związku z przyjętym przez MPGK Włodawa i PEC Radzyń Podlaski sposobem rozliczenia dostaw węgla. W odpowiedzi Zastępca Szefa KAS poinformował o prowadzonych czynnościach analitycznych we wskazywanej przez Prezesa NIK sprawie, których wyniki będą podstawą do podjęcia stosownych działań o charakterze prewencyjno-kontrolnym, w celu zminimalizowania dalszego występowania nieprawidłowości.

NIK skierowała do prokuratury zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa: po kontroli MPGK Włodawa o czyny z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Prokuratura wszczęła śledztwo. (pk)

Art. 78. Ust. 1 o rachunkowości: – Biegły rewident, który sporządza niezgodną ze stanem faktycznym opinię o sprawozdaniu finansowym i stanowiących podstawę jego sporządzenia księgach rachunkowych jednostki lub sytuacji finansowo-majątkowej tej jednostki, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2 albo obu tym karom łącznie.