Sesja budżetowa w gminie Włodawa

(30 grudnia) 41. sesja Rady Gminy Włodawa odbyła się w formie zdalnej za pomocą łącza internetowego. Podjęto uchwałę budżetową na 2022 r. oraz ustalono nowe diety dla sołtysów – od 240 do 400 zł w zależności od liczby mieszkańców sołectwa.

Sesja online trwała niecałą godzinę. Nie zadano żadnego pytania, a przewodniczącego nie było słychać. Niemal wszystkie uchwały podjęto jednogłośnie i bez dyskusji. Niektórych radnych przez większość obrad było tylko słychać, a nie było widać.

Porządek obrad obejmował m.in. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodawa na lata 2021-2023; zmiany uchwały budżetowej Gminy Włodawa na rok 2022; planu pracy Rady Gminy i komisji; uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; ustalenia wysokości diet sołtysów (z podziałem na liczbę mieszkańców); w sprawie postanowienia o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok; uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodawa na lata 2022-2024; uchwalenia budżetu Gminy Włodawa na 2022 rok.

Przy uchwale budżetowej skarbnik Zofia Błyskosz mówiła o pozytywnych opiniach RIO i komisji dotyczących tego projektu. Wprowadzono także autopoprawkę – była spowodowana koniecznością wprowadzenia do budżetu planów budowa remizy w Orchówku. Skarbnik poinformowała także o planach budowy oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 816 w stronę Suszna i zabezpieczenia na ten cel 50 tys. zł. Wniosek ten złożył klub radnych Sprawiedliwa Gmina, a pieniądze na to zabrano m.in. z biblioteki w Susznie, uszczuplając jej budżet o 20 tys. zł.

Budżet przyjęto jednogłośnie.

Radni podwyższyli diety sołtysom. Podzielili sołectwa na trzy grupy według liczby mieszkańców. W sołectwach do 150 mieszkańców sołtys będzie miał 240 zł diety miesięcznie (są trzy takie sołectwa w gminie), od 151 do 500 mieszkańców – 300 zł, a w sołectwach powyżej 500 mieszkańców sołtys dostanie 400 zł (są trzy takie duże sołectwa: Orchówek, Różanka i Suszno). Sołtysi wyższe diety otrzymają od 1 stycznia, choć radni przed miesiącem sobie przyznali podwyżkę diet z wyrównaniem od 1 sierpnia 2021 r.

Na koniec sesji w punkcie „Wolne wnioski, komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Włodawa” głos zabrała skarbnik, która mówiła o wyborze 7-letniego wskaźnika budżetowego dla prognoz. Wójt Dariusz Semeniuk zakończył sesję mówiąc, że pomimo trudnego roku 2021 udało się zrealizować wiele ważnych inwestycji. Liczy także, że 2022 r. będzie lepszy od poprzedniego. (-)

* * *

Budżet Gminy Włodawa na 2022 r. – dochody 29 mln 348 tys. zł, wydatki 31 mln 148 tys. zł, przychody 2 mln 954 tys. zł, rozchody 1 mln 154 tys. zł. Deficyt wyniesie 1 mln 800 tys. zł i będzie pokryty z kredytów i pożyczek.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here