Urzędnicy spragnieni pochwał

(26 marca) Jubileuszowa – 40. – sesja Rady Miejskiej we Włodawie nie była bynajmniej świąteczna, choć przebiegła głównie w bardzo pogodnej atmosferze wzajemnej adoracji. Jak wszystkie ostatnie przeprowadzona była online.

Jeden z radnych – Krzysztof Flis – uczestniczył w sesji w sposób wyjątkowy – jadąc samochodem jako instruktor (to się nazywa podzielność uwagi!).

Radni niemal jednogłośnie podjęli kilka uchwał, m.in. w sprawach: zmian wieloletniej prognozy finansowej; zmian w budżecie; wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy użyczenia z 4.12.2020 r. zawartej pomiędzy Gminą Miejską Włodawa Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji we Włodawie a Lokalną Grupą Działania Stowarzyszeniem „Poleska Dolina Bugu”; zwrotu wydatków za usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu.

W punkcie dotyczącym zmian w budżecie radna Mirosława Dynkiewicz zapytała o wydatki na oświatę. – Subwencja na ten rok obejmuje co prawda podwyżkę związaną ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli, ale tylko niewielką, która nie pokrywa tego wzrostu. Oznacza to, że my w swoim budżecie musimy zwiększyć swoje wydatki. Planujemy wydać ponad 2 mln zł więcej na oświatę niż w ub.r. Musieliśmy wypłacić dodatki do wynagrodzeń. Podwyżka minimalnego wynagrodzenia spowodowała także dodatkowe koszty przez nas ponoszone – odpowiedziała skarbnik Elżbieta Torbicz

Z kolei Mariusz Czuj pytał o źródła pokrycia deficytu i czy miasto będzie miało na wkład własny na kolejne projekty. – Rok 2021 ma największy deficyt – mówiła skarbik. – Po zmianach wynosi 7,46 mln zł i jest wynikiem zaplanowanych wydatków majątkowych na kwotę ponad 15 mln zł. Ten rok ma w sobie skumulowane wydatki, w tym projekt rewitalizacji ponad 9 mln zł (środki własne to ponad 2,1 mln zł). Deficyt – źródła finansowania: głównie obligacje, czek Morawieckiego, fundusz dróg samorządowych.

Następnie radna Janina Klimczuk prosiła o remont schodów w SP nr 3 oraz przyjrzenie się dokładne arkuszom organizacyjnym przyszłego roku szkolnego. Prosiła też o remont ul. Sokołowskiego. Renata Kapelko zaś zauważyła: – Pokrycie deficytu pochodzi głównie z pieniędzy przeznaczonych na inwestycje. A my przeznaczamy je przede wszystkim na wydatki bieżące. To nie jest dobre.

Pod koniec obrad zaczęły się problemy na wizji. Radnego Jerzego Łagodzińskiego nie było widać, tylko słychać i pojawiły się wątpliwości, czy radny może w tej sytuacji oddać ważny głos. Radca prawny wyjaśnił, że taki radny może oddać ważny głos, ale to już zależy od decyzji przewodniczącej. Zatem przewodnicząca poprosiła radnego, by podczas następnego głosowania… nie głosował. I radny J. Łagodziński zgodził się z tym tokiem myślenia.

Niemal przez aklamację rada przyjęła też dwa sprawozdania z działalności: Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie oraz Włodawskiego Domu Kultury. Głosy radnych pod adresem tych dwóch instytucji wyrażały uznanie.

W punkcie Wolne wnioski i informacje jako pierwszy głos zabrał Andrzej Bisko, który wnioskował o bieżące remonty dróg i odnowienie pomnika przy czworoboku.

Lucjan Gąsiorowski wnioskował o odpłatną służebność za korzystanie z mienia miejskiego oraz konieczne remonty starych włodawskich kamienic.

Mariusz Czuj wnioskował o wdrażanie polityki dotyczącej utrzymania zieleni i wycinki drzew. – Lekką ręką burmistrz wydaje pozwolenia na wycinkę co najmniej stuletnich drzew – dodał, nawiązując do wycinki drzew na rogu ul. Koszarowej i al. Piłsudskiego.

Wnioskował też o usprawnienie pracy biura rady, w związku np. z brakiem aktualnych protokołów.

Joanna Szczepańska poinformowała, że zgłosiła interpelację w sprawie wycinki drzew przy al. Piłsudskiego.

Burmistrz Wiesław Muszyński zaczął od tego, że jego urzędnicy żalą się, że nie są na sesji chwaleni, a tyle robią inwestycji dla miasta. Poinformował, że przetargi na bieżące remonty będą ogłaszane; będzie też odnowiony pomnik; pielęgnacja drzew na terenach miejskich odbywa się w sposób prawidłowy; wnioski od osób prywatnych na wycinkę są często odrzucane; ale miasto nie powinno tak bardzo ingerować w plany właścicieli; w biurze rady bardzo szybko zaległości zostaną usunięte, bo pracują tam nowe osoby. (pk)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here