Z byłej kopalni chcą zrobić turystyczną perełkę

Miasto Rejowiec Fabryczny od dawna myśli jak z wyrobiska po dawnej kopalni margla uczynić turystyczną atrakcję. Pracuje właśnie nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla m.in. tego obszaru, który pozwoli ubiegać się o zewnętrzne fundusze. Do końca marca czeka na uwagi mieszkańców.

Urząd Miasta Rejowiec Fabryczny pracuje nad Gminnym Programem Rewitalizacji. To ważny dokument, bo nie tylko diagnozuje potrzeby mieszkańców i wyznacza pożądane kierunki rozwoju miasta, ale wskazuje także jakie działania należy podjąć, aby zdiagnozowane problemy wyeliminować lub zmniejszyć ich natężenie. W ramach pracy nad programem wyznaczono obszar miasta, który wymaga szczególnej uwagi.

Jego granice określono na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców, diagnozy uwzględniającej różne aspekty funkcjonowania miasta i mieszkańców (sytuację społeczną, gospodarczą, środowiskową, funkcjonalno-przestrzenną i techniczną) oraz wizji lokalnej przeprowadzonej w styczniu br.

– Wszystko to pozwoliło na wyznaczenie w przestrzeni naszego miasta obszaru rewitalizacji, dla którego kolejno opracujemy Gminny Program Rewitalizacji, w którym zawrzemy konkretne działania rewitalizacyjne, jakie będą w tym obszarze podejmowane. Jako obszar wymagający rewitalizacji wskazano m.in. teren wyrobiska po kopalni margla oraz tereny wokół parku podworskiego Stajne-Polesie – mówi Adrian Zieliński z Urzędu Miasta Rejowiec Fabryczny, odpowiedzialny za projekt.

Gminny Program Rewitalizacji jest też podstawą do starania się o fundusze zewnętrzne.

– To szansa na pozyskanie dofinansowania planowanych inwestycji. Szczególnie dotyczy to wyrobiska, jako terenu z dużym potencjałem do atrakcyjnego zagospodarowania – mówi Stanisław Bodys, burmistrz Rejowca Fabrycznego.

Miasto chciałoby, aby rewitalizacja obejmowała część wypełnioną wodą i okoliczny teren.

– Potencjał tego miejsca jest niezwykły, dlatego istotne będzie wybranie różnych propozycji. Szczególnie takich, które będą atrakcją nie tylko lokalną. Mamy zamiar skorzystać z dobrych przykładów i praktyk nie tylko krajowych, ale też zagranicznych. Mogłyby tu powstać m.in. ścieżki edukacyjne, trasy spacerowe i rowerowe oraz punkty widokowe. W pierwszej kolejności miasto planuje uporządkowanie tzn. pierścienia wokół wyrobiska – dodaje Robert Szwed, przewodniczący rady miasta.

Ważnym aspektem programu rewitalizacji jest też uporządkowanie sprawy zalewania działek w obszarze ulic Kraszewskiego, Żeromskiego i Chopina. Z powodu wysokiego poziomu wód gruntowych, niezbędny jest tu odpowiedni system odwodnienia, tym bardziej, że na tym osiedlu powstaje wiele nowych domów.

Wstępem do rewitalizacji, w ramach projektu modernizacji dróg i ulic w centrum miasteczka i w obszarze dawnych domków cementowni, będzie budowa drogi nad kopalnią od wschodniej strony. Ma to przyczynić się to do polepszenia ładu i porządku w tej części miasta. Przetarg na tę inwestycję został już ogłoszony; będzie ona realizowana w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych.

Granice wyznaczonego obszaru rewitalizacji są obecnie konsultowane z mieszkańcami. Konsultacje potrwają do końca marca. Uwagi można składać ustnie lub pisemnie w Urzędzie Miasta (ul. Lubelska 16), w formie elektronicznej (szczegóły na stronie internetowe urzędu) lub w trakcie otwartego spotkania z mieszkańcami, które odbędzie się w dniu 20 marca, w godz. 16-18, w siedzibie Biblioteki, „Stara Kotłownia”, ul. Wschodnia 32). (w)