Żniwa bez pożaru

W związku ze żniwami Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie apeluje do rolników o zachowanie szczególnej ostrożności. – Bezpieczeństwo to podstawa – podkreślają strażacy.


– Powiat chełmski jest regionem o charakterze rolniczym. Gleby uprawne zajmują 92 809 ha, co stanowi ponad 49 proc. powierzchni całego powiatu. W ubiegłym roku, w dziale „uprawy, rolnictwo” odnotowano 395 pożarów – jest to 57,83 proc. wszystkich pożarów na terenie działania Komendy Miejskiej PSP w Chełmie – informuje kpt. Tomasz Majewski z KM PSP Chełm.

Dlatego, w trosce o bezpieczeństwo pożarowe, strażacy podają kilka wskazówek dla rolników, co powinni robić, a czego unikać:

1. Podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy: stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem; stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony (minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m); ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej; zabezpieczać urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier; zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu; przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nieprzekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych; wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru.

2. Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transportu jest zabronione. Tak samo zabronione jest używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych.

3. Strefa pożarowa sterty, stogu lub brogu z palnymi produktami roślinnymi nie przekracza powierzchni 1 000 m kw. lub kubatury 5 000 m sześc.

4. Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować odległości co najmniej: 30 m od budynków wykonanych z materiałów palnych, 20 m – od budynków wykonanych z materiałów niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym; 30 m – od dróg publicznych i torów kolejowych; 10 m – od dróg wewnętrznych i od granicy działki; 30 m – od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia; 100 m – od lasów i terenów zalesionych; 30 m między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe.

5. Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych.

6. Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

7. Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione!

8. Zabronione jest również garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu.

9. Miejsce omłotów, niezależnie od wymaganych gaśnic, musi być wyposażone w pojemnik z wodą o objętości co najmniej 200 l, przygotowany do wykorzystania w celach gaśniczych z użyciem wiadra lub w inny równorzędny sposób.

(opr. pc, fot. kpt. Tomasz Majewski, KM PSP Chełm)