Konsultacje po nowemu

Lubelski ratusz chce zmienić obowiązujący od 2010 r. regulamin konsultacji społecznych. Opinia lublinian ma zyskać na znaczeniu.
– Projekt nowego regulaminu powstał w wyniku warsztatów, w których uczestniczyli mieszkańcy Lublina, w szczególności osoby aktywne w radach dzielnic i organizacjach pozarządowych. Projekt uwzględnia zmiany, jakie zaszły w praktyce działań partycypacyjnych na przestrzeni ostatnich pięciu lat w całej Polsce. Celem zmian jest uproszczenie procedury konsultacji, stworzenie stałego mechanizmu ich planowania oraz dodanie nowych form konsultacji – wyjaśnia Beata Krzyżanowska, rzecznik prasowy prezydenta Lublina.
Do tej pory dyskusję społeczną przeprowadzano albo z inicjatywy prezydenta, albo na wniosek co najmniej trzech radnych, albo jednostki pomocniczej miasta lub grupy co najmniej 700 mieszkańców. Nowy regulamin zakłada, że zainicjować konsultacje będzie mogło 350 osób lub wnioski rady dzielnicy, oraz najmniej pięciu radnych i minimum dziesięć organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Poza określeniem przedmiotu konsultacji i jego uzasadnieniem ratusz będzie wymagał informacji o zasięgu, terminie oraz sugerowanej formie ich przeprowadzenia. Nowością jest zwłaszcza ostatni punkt.
Rozwiążą problemy
z wyłożeniami planów?
Do tej pory konsultacje przeprowadzano w formie bezpośrednich spotkań z mieszkańcami, badań ankietowych, poprzez zgłaszanie opinii i wniosków lub internetowe forum dyskusyjne z użyciem strony internetowej Urzędu Miasta Lublin.
Teraz zapis mówi o siedmiu formach. Będą to protokołowane, otwarte spotkania z mieszkańcami, warsztaty (mające na celu wypracowanie rozwiązań), dyżury konsultacyjne, badania jakościowe i ilościowe. Dopisane zostaną też spotkania dotyczące możliwości „zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu”, a więc przykładowo dotyczące prezentowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Formą konsultacji będzie też przyjmowanie opinii na piśmie i elektronicznie, a także ustnie do protokołu. Ostatnią formą będzie głosowanie.
Rada do spraw konsultacji
Powstanie też nowy organ społeczny, mający usprawnić procesy konsultacji. Jego zadaniem będzie przygotowanie m.in.. rocznego planu konsultacji, opiniowanie aktów prawnych dotyczących konsultacji, inicjowanie kampanii informacyjnych w tym zakresie.
Uwagi do regulaminu należy przesyłać do ratusza drogą elektroniczną na adres partycypacja@lublin.eu do 22 lutego. Na 20 lutego planowane jest spotkanie konsultacyjno-podsumowujące.BCH