Rada wyraziła wolę…

Mieszkańcy chcą, by działka przy Powstańców Śląskich 74a pozostała zielonym skwerem

Rada Miasta Lublin, głosami radnych klubu prezydenta Żuka, odrzuciła obywatelski projekt uchwały wzywający miasto do niesprzedawania działek przy ul. Powstańców Śląskich 74a. Przyjęła za, wprowadzoną już w trakcie sesji przez prezydenckich radnych, własną uchwałą, „wyrażającą wolę” pozostawienia tych parceli w zasobie miasta z przeznaczeniem na ogólnodostępny teren zielony.

Miejskie działki, o których mowa, to dziś zielony skwer. Wiosną tego roku miasto rozpoczęło procedurę wydania dla nich decyzji o warunkach zabudowy poprzez postawienie budynku jednorodzinnego. Mieszkańcy i Rada Dzielnicy Sławinek zaprotestowali. Choć urzędnicy zapewniali, że procedura wydania wuzetki była tylko rutynowym „sondowaniem” możliwości sprzedaży tych parceli, ale miasto nie ma takich planów, to mieszkańcy, chcąc mieć gwarancję, że faktycznie tak się nie stanie, złożyli obywatelski projekt uchwały, w którym rada miasta wzywa Gminę Lublin do niesprzedawania tych nieruchomości.

– Przedmiotowa nieruchomość stanowi dobro lokalnej społeczności i jest jednym z niewielu ostatnich zielonych miejsc na terenie dzielnicy Sławinek. Podjęte przez mieszkańców działania mają na celu ochronę terenów zielonych przed planowaną przez

gminę Lublin sprzedażą działki – napisali autorzy projektu w jego uzasadnieniu.

Na czwartkowej sesji miejscy radni głosami Klubu Radnych Prezydenta K. Żuka odrzucili jednak obywatelską uchwałę przygotowaną przez mieszkańców. Propozycję poparli wyłącznie radni opozycyjnego Klubu Prawa i Sprawiedliwości oraz radny niezrzeszony Stanisław Brzozowski. Z kolei Jadwiga Mach (klub prezydenta) wstrzymała się od głosu.

Prezydenccy radni postanowili za to zgłosić i przegłosować własny projekt dotyczący ochrony zielonego skweru na Sławinku. – Wsłuchując się w głos mieszkańców oraz mając na względzie deklarację Prezydenta Miasta Lublin wyrażoną podczas spotkania w ramach cyklu Plan dla Dzielnic w Dzielnicy Sławinek, Rada Miasta Lublin wyraża wolę pozostawienia

terenu przy ul. Powstańców Śląskich 74a, obejmującego nieruchomość oznaczoną numerami ewidencyjnymi 319/2 oraz 311/39, obręb Sławinek, arkusz 12, jako własność Gminy Lublin z przeznaczeniem na ogólnodostępny teren zielony,

służący rekreacji i odpoczynkowi – napisali w projekcie uchwały prezydenccy radni.

I mając większość w radzie, uchwałę przegłosowali. Radni PiS oraz radny Stanisław Brzozowski na znak protestu przeciwko takiemu potraktowaniu inicjatywy mieszkańców, nie wzięli udziału w głosowaniu, a radny Piotr Popiel, zagłosował przeciwko. Marek Kościuk