Jedna na plusie, dwie na minusie

Znamy nieoficjalne wyniki finansowe krasnostawskich spółek miejskich za 2022 rok. Zysk wypracowało jedynie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, a PGK i Kras-Eko zanotowały stratę. Wiceburmistrz Krzysztof Sugalski zapewnia jednak, że obie spółki mają płynność finansową.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego rok obrachunkowy 2022 zamknęło zyskiem w wysokości 43 440 zł. Jak podkreśla Krzysztof Sugalski, wiceburmistrz Krasnegostawu, to znacząca poprawa w porównaniu do lat poprzednich, w których spółka notowała wysokie straty związane głównie z realizacją i rozliczeniem inwestycji w kwartale ulic: Mostowej, Czystej, Zamkowej i Kościuszki.

– Przygotowany i sukcesywnie wdrażany plan poprawy sytuacji finansowej spółki na lata 2022-2025 przyczynił się do poprawy efektywności jej funkcjonowania i bieżącej płynności, a także przełożył się na dodatni wynik finansowy w minionym roku – przekonuje zastępca burmistrza. – Początkowe działania, związane głównie ze zrównoważeniem kosztów funkcjonowania spółki w oparciu o osiągane przychody, będą zmierzały w kierunku dalszego zwiększania samych przychodów.

Ma to związek z pilnymi potrzebami modernizacyjnymi, a zwłaszcza poprawą efektywności energetycznej zarządzanych budynków. W tym zakresie spółka zamierza aktywnie uczestniczyć w pozyskiwaniu pieniędzy z funduszy europejskich dostępnych w ramach perspektywy 2021-2027. Pozwala to mieć nadzieję na realizację zamierzonych planów inwestycyjnych. Wydaje się, że rozpoczęte działania restrukturyzacyjne zaowocują również w następnych latach trwałą poprawą sytuacji spółki, co jest szczególnie istotne w związku z dużymi potrzebami inwestycyjnymi w zarządzanych zasobach mieszkaniowych – wyjaśnia K. Sugalski.

Ujemny wynik finansowy za 2022 roku osiągnęło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Na pokaźną stratę netto w wysokości 1 404 428 zł złożyło się kilka przyczyn. – Pierwsza to wzrost opłat za energię elektryczną – wylicza wiceburmistrz Krasnegostawu. – W 2021 roku spółka dokonywała zakupu energii elektrycznej po cenie 316 zł za MWh, podczas gdy do 1 marca 2022 roku cena kształtowała się na poziomie 870-990 zł za MWh. Pomimo podjętych działań oszczędnościowych i zmniejszenia w stosunku do roku ubiegłego zużycia energii, koszt jej zakupu wzrósł o 77,4 proc.

Wzrosły też koszty amortyzacji. W związku z realizacją projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” nastąpił znaczny wzrost wartości środków trwałych przedsiębiorstwa, a tym samym wzrost kosztów amortyzacji, które w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o 54 proc. Wpływ na stratę miały też wyższe ceny zakupu paliwa, wzrost kosztów polimeru stosowanego do zagęszczania i odwadniania osadu oraz środków antyodorowych, aż o 149 proc. w porównaniu do 2021 roku. Pamiętać należy, że o 174 proc. wzrosły ceny gazu ziemnego, a o około 70 proc. podrożała aparatura wodno-kanalizacyjna – wylicza przyczyny straty K. Sugalski.

Księgowy ujemny wynik finansowy zanotowała też spółka Kras-Eko, która 2022 rok zamknęła stratą w wysokości około 810 000 zł, ale przy rocznej amortyzacji na poziomie 1 494 550 zł. – W związku z tym spółka pokryła wszystkie koszty bieżące oraz wypracowała 684 550 zł na pokrycie amortyzacji środków trwałych – tłumaczy wiceburmistrz.

– Tak wysoka amortyzacja to rezultat inwestycji z ostatnich lat, kiedy spółka w wyniku realizacji projektu wspartego ze środków Unii Europejskiej zrealizowała przedsięwzięcia o wartości ponad 11 mln zł i otrzymała dotację o kwocie 6,4 mln zł ze środków unijnych. Należy przypomnieć, że w poprzednich latach działalność spółki również przynosiła straty, natomiast dodatni wynik z roku 2021 to efekt współpracy z PGK w Zamościu, kiedy trwała modernizacja zakładu zagospodarowania odpadów w Dębowcu, a odpady z Zamościa były przetwarzane w naszym Wincentowie – dodaje Krzysztof Sugalski. (s)