Prezydent przed absolutorium i wotum zaufania

Prezydent Chełma, Jakub Banaszek, już nie jest - jak stwierdził - w jednej drużynie z radnymi PiS

Z ośmiu radnych komisji rewizyjnej tylko czterech uczestniczyło w ostatnim posiedzeniu, ale jednomyślnie wnioskują do Rady Miasta Chełm o udzielenie absolutorium dla prezydenta Chełma. – Sytuacja finansowa miasta jest stabilna, ale świat jest dynamiczny i chociażby podwyżka minimalnego wynagrodzenia może tą stabilnością zachwiać – zauważa radny Piotr Krawczuk-Vel-Walczuk.

Przed nami najważniejsza sesja w roku – absolutoryjna. Poprzedziło w pierwszej kolejności posiedzenie komisji rewizyjnej. Radni zebrali się w ubiegłą środę, aby rozpatrzyć m.in. sprawozdanie finansowe za 2022, sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2022 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacji o stanie mienia komunalnego oraz podjąć uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium prezydentowi Chełma, Jakubowi Banaszkowi. Marzena Guzowska, skarbnik Chełma szczegółowo omówiła sprawozdania i tylko Piotr Krawczuk-Vel-Walczuk (Klub Radnych „Chełmianie”), przewodniczący komisji rewizyjnej miał pytania – i to całkiem sporo. Na początek jednak wyraził swoją opinię odnośnie wykonania ubiegłorocznego budżetu.

– Zmniejszono zadłużenie, wypracowano nadwyżkę, co świadczy o stabilnej sytuacji finansowej miasta, ale świat jest dynamiczny i chociażby podwyżka minimalnego wynagrodzenia może tą stabilnością zachwiać – stwierdził radny P. Krawczuk-Vel-Walczuk. – Obawiam się, że po stronie dochodów bieżących w przyszłych latach może nam zabraknąć. Za plus uznać trzeba dwadzieścia dziewięć projektów prowadzonych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Trzeba też pochwalić skuteczność straży miejskiej, bo rosną wpływy z tytułu mandatów, grzywien i innych kar.

Następnie radny P. Krawczuk-Vel-Walczuk zgłosił szereg pytań dotyczących m.in. budżetu obywatelskiego, zaległości chełmian w opłatach za wywóz śmieci oraz za pobyt w izbie wytrzeźwień. Odpowiedzi udzielała skarbnik Guzowska z pomocą dyrektorów poszczególnych departamentów ratusza. P. Krawczuk-Vel-Walczuk był jedynym radnym, który wyraził swoją opinię w kwestii wykonania ubiegłorocznego budżetu i zgłosił zapytania. Być może byłoby ich więcej, ale na posiedzeniu nieobecnych było aż czterech radnych komisji rewizyjnej (Piotr Jabłoński, Tomasz Kazimierczak, Agnieszka Ostrowska, Edyta Rożek). Ostatecznie za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdań i informacji o stanie mienia komunalnego głosowało trzech radnych (Adam Kister, P. Krawczuk-Vel-Walczuk, Joanna Lis), a od głosu w tej sprawie wstrzymała się radna Agata Fisz. Z kolei uchwała, w której komisja rewizyjna wystąpiła do rady miasta o udzielenie absolutorium prezydentowi Chełma przeszła już jednogłośnie, tj. czterema głosami „za”.

Przypomnijmy, że inspektorzy RIO pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2022 r. W ubiegłym roku dochody wykonano w 96 proc., a wydatki w 91 proc. (czyli zgodnie z przepisami – wykonane wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące). RIO nie stwierdziło przypadków przekroczenia planu wydatków, a tym samym naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Rok 2022 zamknął się nadwyżką operacyjną w kwocie 15 321 160,50 zł i była ona niższa w stosunku do roku 2021 o kwotę 15 829 399,78 zł. Zadłużenie miasta Chełm na koniec 2022 r. wyniosło 150 500 000 zł. Ubiegłoroczne dochody bieżące zrealizowano w kwocie 427 929 479,66 zł, a wydatki bieżące w kwocie 412 608 319,16 zł. (mo)