CIS zmienia ludzi

W Centrum Integracji Społecznej w Chełmie od 13 lat pomagają wyjść na prostą i podnieść kwalifikacje osobom bezdomnym, uzależnionym, chorym psychicznie, a także bezrobotnym i niepełnosprawnym. Ze wsparcia skorzystało dotąd 780 osób. 1 września chełmski CIS rozpoczął czternastą edycję programu zatrudnienia socjalnego. Dotychczasową prężną działalność rozwinąć ma dodatkowo podjęta niedawno współpraca z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Chełmie.

CIS istnieje w Chełmie od 2006 roku. Było jednym z pierwszych tego rodzaju placówek w Polsce. Obecnie to najstarszy i najdłużej działający CIS w województwie lubelskim. Jego oferta skierowana jest do osób długotrwale bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych, chorych psychicznie, zwalnianych z zakładów karnych, uchodźców i osób niepełnosprawnych. Uczestnictwo w zajęciach CIS trwa od 6 do 12 miesięcy. Osoby objęte wsparciem realizują tzw. indywidualny program zatrudnienia socjalnego, uczestnicząc w różnego rodzaju warsztatach i spotkaniach.

Są one prowadzone przez specjalistów tj. psychologa, doradcę zawodowego, socjoterapeutę, prawnika, terapeutę uzależnień, pracownika socjalnego. Uczestnicy zajęć CIS nabywają umiejętności zawodowych pod nadzorem instruktorów praktycznej nauki zawodu w ramach poszczególnych grup. Od 1 września br. rozpoczęła się czternasta edycja programu zatrudnienia socjalnego w następujących grupach zawodowych: remontowo-porządkowej, kulinarno-porządkowej, opiekuńczo-porządkowej, gospodarczo-porządkowej.

– Naszym celem jest zmiana człowieka i jego sposobu myślenia – mówi Bożena Stasiak, dyrektor CIS w Chełmie. – Uczestnicy zajęć uczą się samoakceptacji, samokontroli, asertywności, odkrywają własne możliwości i zdolności. Wzrasta ich samoocena, a w konsekwencji – aktywizacja zawodowa. Mając na uwadze niwelowanie skutków ubóstwa i marginalizacji w naszym mieście zachęcamy osoby spełniające kryteria do uczestnictwa w programach CIS, a podmioty zainteresowane – do podjęcia współpracy.

Właśnie na współpracy m.in. z chełmskim magistratem, jego jednostkami organizacyjnymi, a także placówkami oświatowo-wychowawczymi, w dużej mierze opiera się działalność CIS. W placówkach tych najczęściej realizowane są praktyki zawodowe. W ostatnim czasie nawiązano też cenną współpracę z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Chełmie. Dzięki temu osoby, które zakończą uczestnictwo w zajęciach CIS, mają być kierowane do nowopowstających spółdzielni socjalnych. To dla nich szansa na zatrudnienie i zmianę dotychczasowego stylu życia.

– Z oferty CIS skorzystało dotąd 780 osób, z których 165 podęło różne formy zatrudnienia – informuje dyrektor Stasiak. – Najbardziej wymierne efekty uczestnictwa w CIS to kwalifikacje potwierdzone egzaminami czeladniczymi oraz wejście lub powrót na rynek pracy. Absolwenci opuszczający placówkę posiadają kwalifikacje i kompetencje odpowiednie do oczekiwań pracodawców.

Często w trakcie uczestnictwa nabywają dodatkowych uprawnień na organizowanych w ramach programu szkoleniach i kursach na przykład obsługi wózków widłowych, czy pomocy przedmedycznej. Często miejsce praktyk zawodowych zmienia się w miejsce ich pracy. Nasi absolwenci korzystają także z tak zwanych form prozatrudnieniowych na przykład staży. Kierowani są do powstających lub już działających spółdzielni socjalnych.

Uczestnictwo w CIS uprawnia do otrzymywania świadczenia integracyjnego w wysokości 50 proc. zasiłku dla osoby bezrobotnej w pierwszym miesiącu uczestnictwa, natomiast 100 proc. – w miesiącach kolejnych. Osoby korzystające ze wsparcia mogą też liczyć na gorący posiłek w trakcie zajęć, a także objęte są ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym. (red)