Wsparcie młodych twórców

Jedynie do końca stycznia trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium za osiągnięcia artystyczne. Tok ubiegania się o ten rodzaj wsparcia został uproszczony, a warunki udziału w programie stypendialnym Miasta Lublin doprecyzowano. Tegoroczne stypendium za osiągnięcia może wynieść od 300 zł do 1,5 tys. zł.


– Dotychczasowe doświadczenie funkcjonowania systemu stypendialnego w naszym mieście pozwoliło nam sformułować i wprowadzić zmiany w zapisach regulaminu przyznawania stypendiów. Jesienią zeszłego roku została podjęta uchwała w tej sprawie, a jedną z zasadniczych zmian jest rozszerzenie rodzajów wsparcia o stypendium na realizację projektu młodzieżowego. Wiąże się to z otrzymaniem przez Lublin tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży w 2023 roku – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępca prezydenta miasta ds. kultury, sportu i partycypacji.

Kolejna zmiana dotyczy ludzi starających się o otrzymanie stypendium za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej. Nie są już oni zobligowani do składania rekomendacji, a ocena merytoryczna ich wniosków będzie uwzględniać rangę wydarzenia lub organizatora – nie tylko sam fakt otrzymania nagrody. Doprecyzowano również kwestie ubiegania się o stypendium przez pracowników miejskich instytucji kultury oraz wyłączono możliwość starania się o stypendium przez osoby, które na ten sam cel otrzymały już środki finansowe z budżetu miasta.

Kto je otrzyma?

Stypendium za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej może być przyznane osobie, która: zamieszkuje, pracuje, uczy się lub studiuje na terenie Lublina; uzyskała w 2021 r. znaczące osiągnięcie indywidualne lub w grupie maksymalnie 4-osobowej, w szczególności w konkursie lub plenerze artystycznym; w 2021 roku nie ukończyła 26. roku życia.

Wniosek o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie pisemnej na nowym formularzu. Jest dostępny: w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin (ul. Złota 2, 20-112 Lublin) w godz. od 7.30 do 15.30; w Biurach Obsługi Mieszkańców (przy ul. Wieniawskiej 14, Filaretów 44, Szaserów 13-15, Franciszka Kleeberga 12a, Wolskiej 11), w kopertach z dopiskiem „Wydział Kultury. Wniosek o stypendium za osiągnięcia artystyczne”.

Wniosek można przesłać również za pośrednictwem operatora pocztowego – o dochowaniu terminu złożenia decyduje data stempla pocztowego oraz za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) urzędu miasta dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

O czym pamiętać?

By uniknąć błędów formalnych, przed złożeniem wniosku warto zapoznać się z nowym regulaminem i zwrócić uwagę czy wszystkie dokumenty są wydrukowane dwustronnie, podpisane i kompletne. Wniosek o stypendium składa osoba zainteresowana, a w przypadku osoby niepełnoletniej, jej opiekun prawny.

Do wniosku należy dołączyć kopie imiennych dokumentów poświadczających osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej uzyskane w 2021 roku. Dokumenty w języku obcym muszą być tłumaczone na język polski, lecz nie jest wymagane tłumaczenie przysięgłe.

Do 28 stycznia można skorzystać z konsultacji w sprawie poprawności formalnej wniosków pod numerem telefonu: 81 466 37 14 lub mailowo: mecenat.kultura@lublin.eu. Treść ‘Regulaminu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury’, również formularz wniosku o stypendium za osiągnięcia o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej można znaleźć na stronie www.lublin.eu.

Magistrat przypomina też, że do 31 marca będą przyjmowane wnioski o stypendium na realizację projektu stypendialnego oraz na realizację projektu młodzieżowego. Marek Rybołowicz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here