MPWiK chce zbyt wysokich podwyżek cen wody i ścieków?

Tak przynajmniej uważa Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” wyjaśniając dlaczego po raz kolejny odrzucił wniosek MPWiK o zatwierdzenie nowej taryfy za wodę i  ścieki o czym pisaliśmy przed tygodniem w  artykule „Wody Polskie topią MPWiK?”. Tymczasem obecna cena za wodę i ścieki, którą płacą lublinianie (łącznie 8,69 zł netto/m3) jest o ponad 1,4 zł niższa niż średnia dla gmin z naszego regionu – 10,11 zł netto/m3.

– Wniosek MPWiK w Lublinie wpłynął do RZGW w Lublinie w dniu 31 października 2022 r., następnie  po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, podczas którego uzyskano wyjaśnienia od obu stron postępowania, Dyrektor RZGW w Lublinie odmówił skrócenia okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy i  zatwierdzenia nowej taryfy wydając decyzję w dniu 13 lutego 2023 r. – przypomina Jarosław Kowalczyk, rzecznik prasowy RZGW w Lublinie.

Przypomnijmy, że propozycja przedłożona przez MPWiK zakładała, aby stawka za dostarczoną wodę wzrosła z obecnych 3,74 zł netto za m3 do poziomu 4,27 zł netto/m3, a docelowo do kwoty 4,89 zł netto/m3 w trzecim roku obowiązywania taryfy. W przypadku ścieków cena wzrosłaby z 4,95 zł netto/m3 do 5,91 zł netto/m3, a docelowo do 6,79 zł netto za m3 w trzecim roku obowiązywania nowej taryfy.

Zdaniem urzędników odpowiadających za regulację cen zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków przede wszystkim brak jest uzasadnienia do tak dużej podwyżki w ostatnim okresie, w którym miałby obowiązywać nowy cennik. Drugim zarzutem jest brak współpracy komunalnej spółki z miejskim samorządem, który ma skutkować nadmiernym wzrostem kosztów dla przedsiębiorstwa.

– Organ regulacyjny w uzasadnieniu decyzji wskazał, że negatywnie zweryfikował zaplanowane wysokości kosztów amortyzacji w 3 okresie nowej taryfy dla działalności zbiorowego zaopatrzenia wodę oraz koszty usług obcych w 3 okresie nowej taryfy dla działalności zbiorowego zaopatrzenia wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Kolejną przyczyną negatywnej oceny wniosku było zaplanowanie przez spółkę zbyt wysokich kosztów zagospodarowania osadów. Organ regulacyjny uzasadniając podjętą decyzję wskazał również na brak współpracy pomiędzy spółką a Prezydentem Miasta Lublin w zakresie optymalizacji kosztów wykazując, iż spółka mimo posiadanej wiedzy o wzroście kosztów eksploatacji nie podjęła działań zmierzających do ograniczenia innych kosztów  w tym przypadku poprzez brak prób ograniczenia wysokości płaconych podatków lub założenia niższej marży zysku w trzecim okresie nowej taryfy – mówi Jarosław Kowalczyk z RZGW w Lublinie.

Z takim stanowiskiem, jak już wcześniej informowaliśmy nie zgadza się lubelski MPWiK. Podległa miastu spółka w związku z tym postanowiła skorzystać z przysługującego jej prawa do wniesienia odwołania od wydanej decyzji.

– 27 lutego 2023 roku MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie złożyło odwołanie od decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie z dnia 13 lutego 2023 r. Uważamy, że podjęta decyzja jest efektem rażąco wybiórczej oceny materiału zebranego w trakcie postępowania, a ustalenia Wód Polskich są sprzeczne z materiałem zgromadzonym w sprawie. Spółka za rok 2022 osiągnęła stratę ze sprzedaży na działalności podstawowej, co potwierdza zasadność złożonego wniosku o skrócenie taryfy w związku ze zmianą warunków ekonomicznych. Drastyczny wzrost kosztów utrzymania i eksploatacji powoduje, że spółce zaczyna brakować środków finansowych na bieżącą działalność i niezbędne inwestycje. Jest to stan niebezpieczny i niemający wcześniej precedensu – przekazała Magdalena Bożko, rzecznik prasowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie.

Dla porównania, zaproponowane w ostatniej wersji taryfy przez MPWiK ceny metra sześciennego wody – 4,27 zł i ścieków – 5,91 zł (łącznie 10,18 zł/m3) są porównywalne z podanymi przez RZGW w Lublinie średnimi cenami za dostawę wody i odebranie ścieków obowiązującymi na koniec 2022 roku na terenie gmin, dla których właściwym miejscowo jest RZGW w Lublinie, które wynosiły odpowiednio 3,54 zł/m3 i 6,57 zł/m3 (łącznie – 10,11 zł/m3).

Na chwilę obecną Prezes PGW „Wody Polskie”, w którego kompetencji znajduje się rozpatrzenie odwołania od decyzji Dyrektora RZGW nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie.

Marek Kościuk