Szansa na pracę i nowe umiejętności

Włodzimierz Radek, dyrektor PUP w Świdniku, zaprasza osoby bezrobotne do udziału w finansowanych przez urząd stażach, kursach i szkoleniach

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku zaprasza osoby bezrobotne do udziału w stażach, kursach i szkoleniach. Odbędą się one w ramach projektu, który ruszył z początkiem nowego roku i jest skierowany do najmłodszych bezrobotnych.

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (VI)” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, a jego adresatami są bezrobotni, do 29 roku życia, zarejestrowani w świdnickim urzędzie pracy i należący do tzw. kategorii NEET, czyli niepracujący, niekształcący się w systemie dziennym oraz niekorzystający ze szkoleń ze środków publicznych w przeciągu 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie. .

– Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia młodych osób. W ramach projektu przewidziana jest realizacja wielu form wsparcia: Indywidualny Plan Działania, który obejmie 371 osób, pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe (371 osób), staże (152 osoby), bony szkoleniowe (25 osób), szkolenia indywidualne (88 osób), jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (18 osób), bony na zasiedlenie (58 osób), wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy (19 osób) – wymienia Włodzimierz Radek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku.

Chętni uczestnicy projektu na zakończenie szkoleń podejdą do egzaminu zewnętrznego, potwierdzającego nabycie kwalifikacji w danym zawodzie. W pierwszej kolejności wsparciem objęte zostaną osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne i o niskich kwalifikacjach. Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Koszt projektu to ponad 3,36 mln zł, w tym 2,83 mln zł to środki unijne. Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać pod nr tel. 81 461 35 20. (w)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here