Absolutorium dla wójta

26 czerwca w Urzędzie Gminy Chełm odbyła się XX sesja Rady Gminy Chełm. Radni jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem Wójtowi Gminy Chełm absolutorium, głosowanie poprzedziło wysłuchanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok. Od dwóch lat w czasie sesji absolutoryjnej prezentowany jest raport o stanie gminy za poprzedni rok.

W Gminie Chełm raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w 2019 r., w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał rady gminy. Raport jest opisem podjętych przez samorząd działań administracyjnych i gospodarczych, służących utrzymaniu zasobów gminy oraz działaniom na rzecz jej rozwoju, w tym zmianom kształtującym przestrzeń publiczną.

W Raporcie zaprezentowano informacje m.in. w zakresie: środowiska naturalnego, demografii, podatków i opłat, działalności gospodarczej, inwestycji, pomocy społecznej, oświaty, usług komunalnych, bezpieczeństwa czy oferty kulturalnej i sportowej. Raport przedstawiał wójt Wiesław Kociuba oraz w poszczególnych punktach również zastępca wójta Lucjan Piotrowski, sekretarz gminy Paweł Ciechan oraz dyrektorzy poszczególnych wydziałów.

Po przedstawieniu Raportu odbyła się debata, następnie głosowanie, w którym 14 radnych jednogłośnie udzieliło wotum zaufania wójtowi. Bardzo ważnym punktem było również sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2019, które przedstawił wójt oraz sprawozdanie finansowe, które przedstawiła skarbnik Małgorzata Bukowska – Witos. Sprawozdania zawierały informacje dotyczące uzyskanych dochodów, wskazanie ich źródła, sum oraz wydatków gminy, czyli kosztów m.in. zrealizowanych inwestycji, pomocy społecznej, oświaty, administracji publicznej.

Po sprawozdaniu odczytano opinie wydane przez Regionalną Izbę Obrachunkową, jak również poszczególne komisje stałe rady gminy, które pozytywnie zaopiniowały wykonanie budżetu.

Po jednomyślnym głosowaniu „14 za” radni udzielili wójtowi Wiesławowi Kociubie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Chełm za rok 2019. Wójt złożył podziękowania radnym za dobrą współpracę i zrozumienie w realizacji budżetu, który nie zawsze jest łatwy, ale dzięki wspólnej pracy założenia zostały wykonane, co przyniosło wymierne efekty poprawy warunków życia wszystkich mieszkańców Gminy Chełm.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here