Zapraszają rolników do Starego Brusa

Zespół Doradztwa Rolniczego we Włodawie zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenie „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”. Szkolenie odbędzie się 21 września br. (w środę) w Urzędzie Gminy w Starym Brusie o godzinie 10.00.
Przypominamy, że o tę formę wsparcia może ubiegać się rolnik spełniający określone warunki: jest osobą fizyczną; jest wpisany do ewidencji producentów; jest pełnoletni; uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw, który jest częścią płatności bezpośrednich; przekaże w sposób trwały gospodarstwo rolne innemu rolnikowi, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie utworzonym w wyniku powiększenia przez okres co najmniej 5 lat; nie będzie prowadził działalności rolniczej przez co najmniej przez 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego; po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wnioski można składać w biurze powiatowym ARiMR w terminie 12.09.2016 -11.10.2016 r. (red)